Këshilltarët e komunës

Reshat Ramadani – BDI Muhamet Elmazi – BDI Ajnur Bekiri – BDI Resul Ajdini – BDI Irfan Murtezani – BDI Ruzhdije Ismaili – BDI Sueda Sejfulla – BDI Jahi Hoxha – BDI Xhejnet Osmani – BDI Nejazi Osmani – BDI Orhan Murtezani – BEsa Sedat Halimi –...

More info

Administrata

ADMINISTRATA E KOMUNËS SË SARAJIT PËRBËHET PREJ 2 SEKTORËVE Sektori për punë juridike, financiare dhe të përgjithshme Sektori për urbanizëm , çështje komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor ka këto njësi: Ky sektorë ka gjshatë njësi, dhe atë...

More info

Kompetencat e Kryetarit

Kompetencat e Kryetrait të Komunës : Kryetari I Komunës e përfaqëson Komunën; E kontrollon ligjshmërinë e vendimeve të këshillit; I publikon vendimet e këshillit në gazetën zyrtare të Komunës; E garanton implementimi e vendimeve të këshillit...

More info