Надлежност на Советот

 

 1. Донесува Статут на Општината;
 2. Донесува Деловодник на Советот;
 3. Донесува Програма за работа;
 4. Донесува Буџет на Општината и Годишна сметка на Општината;
 5. Ја утврдува висината   на   сопствените   извори   на приходи за финансирање на         Општината, во рамките  утврдени со Закон;
 6. Донесува детални  урбанистички  планови и урбанистички   планови   за    село  и   урбанистички планови вон населени места;
 7. Донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
 8. Донесува прописи  од   областа   на   заштитата  на  животната   средина   на   природата,  локалниот економски   развој,   културата, спортот рекреацијата,  социјалната   заштита   и заштита на децата,   образованието,   здравствената заштита противпожарната заштита, ворамките   на надлежноста определена со посебен  Закон или  согласност со национална програма;
 9. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
 10. Донесува Програма за јавно осветлување;
 11. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи;
 12. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта;
 13. Го уредува начинот на чистењето на оxаците;
 14. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење од локално значење;
 15. Одобрува Програма за одржување и користење парковите, заленилото и други јавни рекреативни површини од локално значење;
 16. Го уредува одржувањето на гробиштата, како комунална дејност и јавна функција;
 17. Ја уредува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на предлог на Градоначалникот;
 18. Основач на јавните служби и врши надзор над нивната работа;
 19. Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
 20. Усвојува Прогрма за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои го основал;
 21. Усвојува извештај и за извршување на Буџетот и годишната сметка на Општината како и извештаи за извршување на годишните програми на Општината;

Општината;

 1. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење,во согласност со
 2. Ги усвојува извештаите за работата и Годишнитесметки на јавните служби, кои ги основала;
 3. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Општианта;
 4. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со Законот;
 5. Со Одлука ја утврдуа висината на комуналните такс и надоместоци;
 6. Формира Комисија за    утврдување   на  пазарната вредност на имот според пропишаната Методологијаод страна на Владата на Република Македонија и ги утврдува стапките на донации на  имот;
 7. Го определува работното време на занаетчиските дејности во зависност од   месните обичаи   во Општината;
 8. Усвојува план за мерки и активности за надминување на финансиската нестабилност на     Општината предложен од Градоначалникот кој е  задолжителен за Општината;
 9. Го избира лицето кои   раковиди со  Подрачната Еднициа,  Единица на Министерството за Внатрешни Работи во Општината, во согласност со Законот;
 10. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до Министерот за Внатрешни Работи и Народниот Правобранител;
 11. Може да дава препораки на раководното лице на Подрачната Еднициа на Министерството за Внатрешни Работи од областа    на    јавната     безбедност и безбедноста во сообра}ај;
 12. Избира и разрешува Претседател на Советот;
 13. Формира постојани и повремени комисии;
 14. Врши одделни овластување   во   согласност со Законот врз добрата   од   општа    употреба    и   врз природните богатства на подрачјето  на Општината;
 15. Востановува општински признанија и награди;
 16. Дава мислење по   предлог   законите    кои     се однесуваат на Општината;
 17. Врши други избори и именувања од своја надлежност;
 18. Донесува дрги Одлуки за работите      од     своја  надлежност;
 19. Донесува програми за дезинфекција и дератизација и
 20. Донесува и други Програми, прописи, предлози и врши и други      работи     по     иницијатива на Градоначалникот    или    стручните служби на Општината;
 21. Врши и други работи.

Add Comment