Kompetencat e Kryetarit

Kompetencat e Kryetrait të Komunës :

 1. Kryetari I Komunës e përfaqëson Komunën;
 2. E kontrollon ligjshmërinë e vendimeve të këshillit;
 3. I publikon vendimet e këshillit në gazetën zyrtare të Komunës;
 4. E garanton implementimi e vendimeve të këshillit;
 5. Inicion dhe propozon miratimin e dispozitave ,nën kompetenca të këshillit;
 6. Propozon buxhetin vjetorë dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës;
 7. E implementon buxhetin e Komunës;
 8. Emëron drejtorë të shërbimeve publike të cilët I themelon Komuna në bazë të konkursit publik;
 9. Miraton rregullore për sistematizim të vendeve të punës në administratën e Komunës;
 10. Udhëheq me administratën e Komunës;
 11. Vendosë për punësimet , të drejtat, kompetencat dhe përgjegjësit e të punësuarve në administratën komunale , në rast se nuk është e rregulluar ndryshe me ligj
 12. Kryetari I Komunës kryen edhe punë tjera të caktuara me Ligj.