Dokumente, formulare, kërkesa

Këtu mund ti shkarkoni disa nga dokumentet qe mund tju nevojiten:

 Kërkesë për dhënien e vërtetimit – Deri tek : Komuna e Saraitj njësia për urbanizëm dhe punë komunale

 Kërkesë për dhënien e qertifikatës nga plani – Deri tek : Komuna e Saraitj njësia për urbanizëm dhe punë komunale

Çertifikatë nga plani urbanistik

Person për kontakt për qasje deri tek informacionet me karakter publik.

Tatimi në Pronë.

Add Comment