Arsimi

Arsimi

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme...

Read more

Çerdhja – Filiz

Çerdhja e parë publike në Saraj. Kapaciteti është reth 100 deri 120 fëmijë. Hapësira e cerdhes është 700 metra katrorë. Investimi është I...

Read more

Buxheti i Komunës

Bilans na prihodi na stavka rebalansAl Bilans na rashodi na stavka RebalansAl Bilans na tekovno operativni rashodi RebalansAl Bilans na kapitalni...

Read more
Shëndetësi

Shëndetësi

Në territorin e komunës së Sarajit veprojnë një numër i madh i ordinancave : Ordinanca e mjeksis së përgjithshme Ordinanca Stomatologjike...

Read more