Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

  Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ, ,, Liqeni Treska″- Saraj со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај.Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-393/1 од 26.12.2013 год. е организирано како...

More info