Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

  Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ, ,, Liqeni Treska″- Saraj со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај.Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-393/1 од 26.12.2013 год. е организирано како...

More info

Факултет за Исламски Науки – Скопје

Факултетот за исламски науки е основана во 1995 година, додека од 22.12.1997 година тој почна да работи за прв пат. Овој факултет се наоѓа во село Кондово – Општина Сарај. Факултетот за исламски науки во Скопје (ФСИИ) е единствената...

More info

Образование

Образование

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj” Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu” Fakullteti Teologjik në Kondovë

More info

Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi, vizioni, misioni, bashkëpunimi, brezat e ardhshëm të suksesshëm janë vetëm disa nga vlerat që përshkruhen...

More info

Населени места

Населени места

Во општина Сарај има 24 населени места: Сарај Љубин Лака Крушопек Грчец Шишево Глумово Матка Горна Арнакија Долна Арнакија Семеништ Чајлане Буковиќ Паничар Раховиќ Ласкарце Бојане Кондово Долно Свиларе Горно Свиларе Радуша Ворца Рашче Копаница

More info