Partneret

Arsimi Fillor

Në territorin e Komunës së Sarajit ekzistojnë shtatë shkolla Fillore Qendrore dhe 16 shkolla periferike.Në kuadër të Komunës së Sarajit ,procesi edukativo-arsimor zhvillohet në këto vendbanime:

1.Në Saraj , SHF "Dituria" , në kuadër të së cilës janë edhe shkollat periferike në fsh. Gërçec , Krushopek dhe në Lubin . Në të gjitha këto shkolla mësimi zhvillohet prej kl.I-VIII , përveç në shkollën fillore në Lubin ku mësimi zhvillohet prej kl.I-IV . Në këtë shkollë mësimi zhvillohet në tri gjuhë : gjuhë shqipe , gjuhë maqedonase dhe gjuhë boshnjake .

2.Në Gllumovë , SHF "Sami Frashëri" , në kuadër të së cilës janë edhe shkollat periferike në fsh. Matkë dhe në fsh. Shishovë . Në shkollat periferike , mësimi zhvillohet prej kl.I-IV . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe , dhe në gjuhën maqedonase .

3.Në Bukoviq , SHF "Emin Duraku" , në kuadër të së cilës janë edhe shkollat periferike në fsh. Çajlanë , Arnaqi dhe Raoviq . Në shkollën periferike në Raoviq , mësimi zhvillohet prej kl.I-IV , ndërsa në të gjitha shkollat tjera , prej kl.I-VIII . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe .

4.Në Bojanë , SHF "Ibe Palikuqa" , në kuadër të së cilës janë edhe shkollat periferike në fshatrat Llaskarcë dhe Paniçar . Në Paniçar mësimi zhvillohet prej kl.I-IV ,ndërsa në Llaskarcë dhe në shkollën qëndrore prej kl.I-VIII . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe .

5.Në Kondovë , SHF "Bajram Shabani" , në kuadër të së cilës janë edhe shkollat periferike në fshatrat : Sfillare e sipërme dhe Sfillare e poshtme . Në Sfillare të sipërme , mësimi zhvillohet prej kl.I-IV ndërsa në dy shkollat tjra prej kl.I-VIII . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe .

6.Në Rashçe , SHF "Drita" , në kuadër të së cilës është edhe shkolla periferike në fshatin Kopanicë . Mësimi në të dy shkollat zhvillohet prej kl.I-VIII . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe .

7.Në Radushë , SHF "Faik Konica" , në kuadër të së cilës është shkolla periferike në fshatin Dvorcë dhe mësimi zhvillohet prej kl.I-IV . Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe .