Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр 53/05. 81/05, 24/07, 159/08. 83/09. 48/10, 124/10, 51/11. 123/12. 93/13. 187/13, 42/14 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Република Северна Македонија Втор Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП2  MSIP2-NCB-20–20 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, собр. 767, од 31...

More info

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Извештај на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за УПВНМ за спортско-рекреативен центар Треска, м.в. Ливада, КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 11.11.2019 година со почеток во...

More info

ОБЈАВА бр.2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Сарај

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТИПСКА НАСЕЛБА ЗА...

More info