ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Извештај на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за УПВНМ за спортско-рекреативен центар Треска, м.в. Ливада, КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 11.11.2019 година со почеток во...

More info

ОБЈАВА бр.2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Сарај

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТИПСКА НАСЕЛБА ЗА...

More info