Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај. Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-519/6 од 11,12,2000 год. е организирано како Јавно Претпријатие за комунална дејност која со...

More info

Медреса Иса Бег

Исламското училиште “Иса Бег” е професионално ориентирано училиште. Како централно училиште се наоѓа во селото Кондово, општина Сарај во западниот дел на Скопје. Работи како едно училиште за момчиња и девојчиња низ целата територија...

More info