Медреса Иса Бег

Исламското училиште “Иса Бег” е професионално ориентирано училиште. Како централно училиште се наоѓа во селото Кондово, општина Сарај...

Read more

Буџет 2018

Bilansi i shpenzimeve artikulli AI  Bilansi i shpenzimeve artikulli KAl   Bilansi i shpenzimeve artikulli TAl   Bilansi i të аdhurave Tabela...

Read more

Комисии на советот

Кандидационата Комисија Претседател: Јахи Хоџа Членови: Ресул Ајдини Јусуф Мемеди Комисија за Мандатни Прашања, Изборни и Именувања: Претседател...

Read more

Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi...

Read more

СОВЕТ НА ОПШТИНА САРАЈ

Решат Рамадани – ДУИ Мухамет Елмази – ДУИ Ајнур Бекири – ДУИ Ресул Ајдини – ДУИ Ирфан Муртезани – ДУИ Руждије Исмаили – ДУИ Суеда Сејфула...

Read more