Partneret

Këshilltarët e komunës

Mevlude Iseni –Kryesues I Këshillit-BDI 

Sulqufli Saiti –Këshilltar-BDI

Nazif Sherifi –Këshilltar- BDI

Qemal Sali – Këshilltar-BDI

Isamedin Murtezani – Këshilltar-BDI 

Besmira Shabani – Këshilltar-BDI

Selam Sejfullahu – Këshilltar-BDI

Nusret Said – Këshilltar-BDI

Eldina Muratbashiq – Këshilltar-BDI

Muzafer Ziberi – Këshilltar-BDI

Raman Shtrajku – Këshilltar-BDI 

Xhevxhet Fejzullahu – Këshilltar-PDSH 

Agim Kovaçi – Këshilltar-PDSH

Drita Xhaferi – Këshilltar-PDSH 

Driton Ebibi – Këshilltar –PDSH 

Dexhat Seferi – Këshilltar-PDSH

Azra Muriq – Këshilltar-PDSH 

Isen Ahmeti – Këshilltar-PDSH 

Afet Isaki – Këshilltar-PDSH