Partneret

Kompetencat e këshillit

Kompetencat e Këshillit të komunës

• Sjell Statutin e komunës
• Sjell Rregulloren e komunës
• Sjell Program për punë të Këshillit
• Sjellë Buxhet të komunës dhe llogari përfundimtare të Buxhetit
• Sjell plane detale urbanistike dhe dokumentacion urbanistik për vendbanimet e komunës
• Sjell Program për rregullim e tokës ndërtimore
• Sjell Program për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale
• Sjell Program për ndriçim publik dhe për rrugët servisore dhe banesore dhe rrugët në vendbanimet
• Sjell Programe për ndërtim, rekonstruim dhe mirëmbajtje të ujësjellësve lokal
• Jep mendim për Programin e pastërtisë publike
• Sjell Program për rregullimin, organizimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit publik, drunjëzimin, sipërfaqet publike ujore.
• Jep mendim gjatë themelimit të shkollave fillore
• Delegon përfaqësues në organet e udhëheqësish të shkollave të arsimit fillor dhe në entet nga lëmi i kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe fëmijërore, arsimin parashkollor dhe mbrojtja shëndetësore, mbrojtja e gjallesave dhe bimëve dhe rregullimin e mjedisit jetësor
• Kryen punë nga lëmi i mbrojtjes civile
• Kryen autorizime të caktuara në pajtueshmëri me Ligjin në bazë të të mirave nga përdorimi i përgjithshëm dhe pasurive natyrore të komunës
• Emërimi dhe shkarkimi i organeve udhëheqëse të shërbimeve publike, ente dhe ndërmarre të cilët i themelon në propozim të Kryetarit
• Kryen mbikëqyrje dhe kontroll mbi punën e organeve dhe shërbimeve, entet dhe ndërmarrjet të cilat i themelon
• Zgjedh dhe shkarkon Kryetar të Këshillit
• Zgjedh dhe shkarkon Sekretar të Këshillit
• Formon Komision për çështje të mandateve, zgjedhje dhe emërime
• Formon Organ mbikëqyrës për kryerje të mbikëqyrjes mbi punën materiale dhe financiare të Komunës
• Formon trupa punues të përhershëm dhe të përkohshëm
• Formulon mirënjohje dhe shpërblime të komunës
• Jep mendime të propozim ligjeve të cilat i takojnë komunës
• Sjell Vendim për numrin e të punësuarve në organet drejtuese dhe administrative të Komunës dhe Vendim për themelim, organizim dhe punë në organet drejtuese dhe administrative të komunës
• Kryen edhe punë tjera të caktuara me Ligj, Statut dhe akte tjera