Медреса Иса Бег

Исламското училиште “Иса Бег” е професионално ориентирано училиште. Како централно училиште се наоѓа во селото Кондово, општина Сарај во западниот дел на Скопје. Работи како едно училиште за момчиња и девојчиња низ целата територија на Р. Македонија, со паралела во Скопје, Тетово, Гостивар и Штип. Медраса Иса Бег ја продолжува традицијата на медресе со исто име, основана во XV век.

Медресата со околните згради, не сметајќи ги нејзините протегани парцели, покрива површина од 7000м2. Комплексот Медресе се состои од училишна зграда, интернат и кујна со ресторан.

Во зградата на училиштето има осум училници, две учелници за учење јазици, кабинет за компјутерски науки, масизид, библиотеки и административни канцеларии. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}