Младински совет

Врз основа на член 23 од Законот за учество на младите и младинските политики, градоначалникот на општина Сарај, донесува Решение за именување на одговорно лице за младите.

ВАЛДЕТ ИМЕРИ

е-пошта: valdet.imeri@saraj.gov.mk

(02) 2057-990
070/845-727

Младинскиот работник ги извршува следниве работи и обврски:

  1. Развој, планирање и следење на активности поврзани со младите и младинските политики,
  2. Поддршка на работата на органот на државната управа, локалната самоуправа, локалниот младински совет, неговите членови, спроведувањето на неговата програма, известувањето и транспарентноста;
  3. Одржување редовна комуникација и соработка со формите на младински здруженија и млади луѓе;
  4. Следење на потребите на младите преку обезбедување на истражувања за потребите на органот на државната управа, општината, консултации со млади и следење и информации за анализи и истражувања за трендовите кај младите;
  5. Обезбедување информации и информирање на младите,
  6. Водење база на податоци за различни младински активности, активни форми на младински здруженија и неформални младински групи за потребите на Истражувачкиот центар на Агенцијата за млади и спорт.
  7. Редовна комуникација со Агенцијата за млади и спорт,
  8. Да биде контакт за сите младински прашања на органот на државната управа, локалната самоуправа кон младите и јавноста.
  9. Службеникот за млади е одговорен за работата на Канцеларијата за млади;

Решение за назначување на службеник за млади на Општина Сарај