Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр 53/05. 81/05, 24/07, 159/08. 83/09. 48/10, 124/10, 51/11. 123/12. 93/13. 187/13, 42/14 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020 година, донесе

1.3а планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП13618, м в Буџак. КО Capaj. општина Capaj, ко) се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влиЈанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

2.0дпуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Сарај, www.saraj.gov.mk.

3.      Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одпуката за спроведување. односно неспроведување на стратегиска оцена и формуларите за потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП 10713/1, КП 10713/2, КП 10712/2 КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП13618, м.в. Буџак, КО Сарај, општина Сарај. нема да има негативно влијание врз животната средина од следните причини: Цел на планот е да се создадат услови за планирање на организирани простори за градба кои ќе бидат реализирани од страна на сопствениците на земјиштето и да се создадат реални услови за уредување и користење на просторот на предметните катастарски парцели КП 10713/1, КП 10713/2. КП 10712/2. КП 10712/3, дел од КП 10712/1. дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП13618 со оформување на градежна парцела, притоа да се определат урбанистички параметри за изградба, а во согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање

4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одпуката на веб страната.

 

ОДЛУКА.pdfСЕА ФОРМУЛАР.pdf