Организациона Структура

Секретар на Општина

Контакт:

Секретар на општина Imer Dervishi

Телефон : 070/344-330

e-mail: qamil.kovaci@saraj.gov.mk

Работно време  : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на сектор за правни и нормативни работи, стручно аднинистративни и општи работи – локален инспекциски надзор

Контакт :

Раководител на сектор : Imer Dervishi

Телефон : 070/344-330

e-mail: imer.dervishi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на одделение за правни и нормативни работи

Контакт :

Раководител на одделение : Nehat Nuhi

Телефон : 070/454035

e-mail: nehat.nuhi@saraj.gov.mk

Работно време  : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за правни и нормативни работи

Контакт :

Помлад соработник : Fetije Iseni

Телефон : 076/-354-610

e-mail: fetije.iseni@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за работа на совет

Контакт :

Помлад соработник : Ramadan Ramadani

Телефон : 078/391679

e-mail: ramadan.ramadani@saraj.gov.mk

Работно време  : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за работа на совет

Контакt :

Помлад соработник  Miranda Rameti

Телефон : 072/236-315

e-mail: miranda.rameti@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот

(Мирување )


Раководител на одделение за локален инспекциски надзор

Контакт :

Виш Инспектор: Bekir Muamedi

Телефон: 070/348-570

e-mail: bekir.muamedi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


 Овластен градежен инспектор

Контакт :

Советник инспектор : Brikena Ramadani

Телефон : 072/278-768

e-mail: brikena.ramadani@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Овластен просветен инспектор

Контакт :

Советник инспектор : Rafis Ameti

Телефон : 070/311-042

e-mail: rafis.ameti@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Овластен инспектор за животна средина

Контакт:

Советник инспектор : Nexhat Fazliu

Телефон: 071/380-371

e-mail: nexhat.fazliu@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Овластен комунален инспектор

Контакт:

Самостоен инспектор : Burhan Abazi

Телефон: 075/295-496

e-mail: burhan.abazi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Градежен извршител

Контакт:

Самостоен референт : Amet Ismani

Телефон: 070/214-927

e-mail:  amet.ismani@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на одделение за стручно административни и општи работи

Контакт :

Раководител на одделение : Rexhep Sali

Телефон : 078/321-251

e-mail: rexhep.sali@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Самостоен референт – Архивар 

Контакт:

Самостоен Референт: Sejdefa Ramdedoviq

Телефон: 071/989-591

e-mail: sejdefa.ramdedovic@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Самостоен референт – Архивар

Контакт:

Самостоен референт : Mujafete Ferati

Телефон: 071/650-571

e-mail: mujafete.ferati@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за координација на активностите на градоначалникот

Контакт:

Помлад соработник : Sebaedin Muaremi

Телефон : 071/777-555

e-mail: sebaedin.muaremi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад референт – технички секретар на градоначалникот

Контакт:

Помлад референт: Shpresa Behluli Idrizi

Телефон: 071/582-182

e-mail: shpresa.behluli@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на Сектор за урбанизам, комунални работи и за{тита на `ивотната средина, имотно правни работи, јавни дејности и локален економски развој

Контакт:

Rakovoditel na sektor : Adnan Saraqini

Телефон: 070/387-742

e-mail: adnan.saraqini@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина,

Контакт :

Раководител на одделение: Qenan Ademi

Телефон : 070/270-093

e-mail: qenan.ademi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник од областа на урбанизам

Контакт:

Помлад соработник : Amir Shabani

Телефон/ Telefon: 072/621-663

e-mail: amir.shabani@saraj.gov.mk

Работно време: 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за уредување на градежно земјиште

Контакт:

Помлад соработник : Qefser Sulejmani

Телефон: 071/392-801

e-mail: qefser.sulejmani@saraj.gov.mk

Работно време: 8:30 – 16:30 часот


Раководител на одделение за јавни дејности и локален економски развој, образование, социјална, детска и здравствена заштита

Контакт :

Раководител на одделение: Fari Rexhepi

Телефон :  070/387-752

e-mail: fari.rexhepi@saraj.gov.mk

Работно време  : 8:30 – 16:30 часот


Советник за локален економски развој

Контакт :

Советник : Resul Demiri

Телефон :  076/350-663

e-mail: resul.demiri@saraj.gov.mk

Работно време  : 8:30 – 16:30 часот


Соработник по прашања за локален економски развој

Контакт:

Соработник : Xhelal Jakupi

Телефон:  070/387-762

e-mail: xhelal.jakupi@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за стратешко планирање

Контакт:

Помлад соработник: Sejran Poliku

Телефон:  070/693-094

e-mail: sejran.poliku@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Раководител на сектор за финансиски прашања

Контакт:

Раководител на сектор: Sefi Shabani

Телефон:  070/387-713

e-mail: sefi.shabani@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот

( Мирување)


Соработник за планирање и извршување на буџет

Контакт:

Соработник : Arif Beluri

Телефон:  070/387-732

e-mail: arif.beluri@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за сметководство и плаќања

Контакт:

Помлад соработник: Xhumejda Sali

Телефон:  070/626-136

e-mail: xhumejda.sali@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за буџетски обврски

Контакт:

Помлад соработник : Vjosa Mustafa

Телефон:  076/868-348

e-mail: vjosa.mustafa@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот


Помлад соработник за стручно усовршување

Контакт:

Помлад соработник : Merjem Selami

Телефон:  078/291-201

e-mail: merjem.selami@saraj.gov.mk

Работно време : 8:30 – 16:30 часот