🤝 Komuna e Sarajit nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Shoqatën për Zhvillim shoqëror dhe demokraci “Pulse of Democracy”

🤝 Komuna e Sarajit nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Shoqatën për Zhvillim shoqëror dhe demokraci “Pulse of Democracy”
🤝 Komuna e Sarajit nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Shoqatën për Zhvillim shoqëror dhe demokraci “Pulce of Democracy”
📄 Kryetari z.Blerim Bexheti bashkë me kryetarin e shoqatës z. Arbnor Iseni nënshkruajtën Memorandum bashkëpunimi që ka për qëllim koordinimin, planifikimin dhe zbatimin e ngushtë të aktiviteteve që lidhen me:

1. Qeverisja e mirë, pjesëmarrja dhe politikat e drejtuara nga qytetarët ; 2. Shoqëria dinamike, e cila ndikon në përmisimin e politikave publike; 3. Diversiteti i pranuar kulturor, ndërvarësia dhe dialogu; 4. Kohezioni social dhe reduktimi i varfërisë; 5. Zhvillimi i qëndrueshëm lokal dhe rural; 6. Mbështetja e procesit të integrimit dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal; 7. Afirmimi i multikulturalizmit dhe kulturës dhe turizmit 8. Promovimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara; 9. Promovimi i të drejtave të grave; 10. Promovimi i të drejtave të të rinjve dhe nismave rinore 11. Informimi dhe veprim në drejtim të promovimit të politikave dhe shprehive publike për jetesë të qëndrueshme dhe mbrojtjen e mjedisit. 12. Zhvillimi i demokracisë dhe proceseve demokratike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 13. Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe mosdiskriminimi në çfarëdo baze 14. Zhvillimi i sportit dhe i kushteve për sport.