4 vendime për punësim për nëpunës administrativ

4 vendime për punësim për nëpunës administrativ
Sod Kryetari z.Blerim Bexheti ndau gjithsejt 4 vendime për punësim për nëpunës administrativ, 3 tre nga të cilët janë përmes shpalljes publike dhe 1 një përmes procedurës interne për avancim.
Nëpunësve të rrinjë Ju dëshirojmë sukses në punë dhe në angazhimet e tyre konform vendit të punës dhe fushëveprimit të detyrave dhe obligimeve në bazë të dispozitave ligjore dhe sistematizimit të vendeve të punës.