Aktvendim për autorizim të personit për pranim të denoncimeve nga denoncues

Aktvendim për autorizim të personit për pranim të denoncimeve nga denoncues
  1. Në bazë të kompetencave ligjore dhe me qëllim të mbrojtjes së denoncimeve të brendshme, Kryetari i Komunës së Sarajit, autorizon personin Miranda Rameti për pranim të denoncimeve nga denoncues.
  2. Personi i autorizuar për pranim të denoncimeve, obligohet:

    – të veprojë pas denoncimit me respektimin e procedurave të percaktuara
    – ti mbrojë të dhënat personale të denoncuesit, përkatësisht të dhënat të cilat mund ta zbulojnë identitetin e denoncuesit i cili denoncon në mënyrë anonime ose konfidenciale, në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale.
    – ta informojë denoncuesin i cili është i njohur për masat e ndërmara në lidhje me denoncimin pa prolongim, më së voni në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të denoncimit.
  3. Ky aktvendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes.