Apel

Apel

Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti, banorëve të gjithë vendbanimeve të cilat gravitojnë në këtë komunë u ka bërë apel për të paguar taksat komunale në afatet e parapara sipas ligjit për vetëqeverisje lokale.

Në apel mes tjerash thuhet:

“Qytetarë të nderuar, duke paguar taksën komunale, ju gjithashtu kontribuoni në përmisimin e jetës në komunën tuaj.
Mjetet e grumbulluara nga taksa komunale do të shfrytëzohen për përmisimin e gjendjes së rrugëve, investime në shkollat fillore si dhe për një numër të madh projektesh që ka planifikuar komuna e Sarajit”.

Me respekt;

Blerim Bexheti, Kryetar i Komunës së Sarajit

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}