Njoftim

Njoftim

Duke vepruar në bazë të nenit 8 paragrafi 1 pika 10 e Ligjit për tatimet në pronë ( Gaz.Zyrtare e R.M-së nr.61/2014) për lirim nga pagesa e tatimit të pronës për tokën buqësore që shfrytëzohet për prodhime buqësore, Informohen të gjithë...

More info

NJOFTIM

NJOFTIM

Këqyrje publike Pas propozim PROJEKTIN URBANISTIK JASHTË PLANIT URBANISTIK për vendosje të kabllit të tensionit të ulët 0.4 kV përçues kabllovik nëntoksor për furnizim të bazë-stacionit për telefonijë mobile me object telekomunikacionit SK05463...

More info

Njoftim për mbikqyrje publike

Pas propozim Projektit Urbanistik jashtë kufive të planit urban për ndërtim të kompleksit me destinim G2 – ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jo ndotëse, në pjesë nga PK 52/1 dhe pjesë nga PK 69, KK Kondovë jashtë z.n, Komuna e...

More info