PREZENTIM PUBLIK

PREZENTIM PUBLIK

Raportit të Vlerësimit Strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor për PUJVB për Qendrën Sportiverekreative Treska, v.q Livadhe, KK Gllumovë dhe KK Shishovë, Komuna Saraj. Konsultimi me publikun do të mbahet më datën 11.11.2019, duke filluar nga...

More info