Eko-hepening, në komunën e Sarajit

Saraj, 21 mars– Me rastin e ditës së “Pranverës”, 21 mars,  Komuna e Sarijit në bashkpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin”, nga Shkupi organizoi manifestimin tradicional eko-hepening, me nxënësit e të gjitha shkollave fillore që gravitojnë në komunën e Sarajit. Në kuadë të manifestimit u prezantuan ekspozita figurative, ndërsa u organizua edhe një garë në artin figurativ në të cilin morën pjesë nxënësit e klasave të teta.Në kuadër të këtij manifestimi u mbajtë edhe një ligjëratë me temë "Ndikimi i dëmshëm i zhurmës ndaj shëndetit të fëmijëve", u bë edhe promovim i librit "Eko-bonton".Mabifestimi eko-hepening, u pasurua edhe me një program të pasur kulturoro-artistik.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}