Informata me karakter publik

  • Komuna e Sarajit posedon informata që janë në përputhshmëri me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizik dhe juridik të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.
  • Sipas ligjit për informim publik, të gjithë mund të paraqesin kërkesë në komunën e Sarajit, me shkrim, në arkivin e komunës së Sarajit, në adresën  rr.1, nr. 36 Saraj- Skopje ose me e-mail info@saraj.gov.mk
  • Kërkesave për qasje në informata të karakterit publik, Komuna e Sarajit u përgjigjet menjëherë dhe nëse kërkesa është më e gjerë, respekton afatin e paraparë me ligj.

📄Aktvendim për person të autorizuar për informata me karakter publik

📄Lista e dokumenteve me karakter publik në Komunën e Sarajit

📄Formulari – Kërkesë për qasje të lirë në informata me karakter publik

📄Formulari – Ankesë deri te Komisioni (KMDQLIKP)

📄Formular per Raport-vjetor

  • Person i autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:
    Xhelal Jakupi
    070387762
    xhelal.jakupi@saraj.gov.mk