Komisionet e këshillit të Komunës së Sarajit

KOMISIONI KRYETAR ANËTARËT
Komisioni për Urbanizëm ,veprimtari komunale ,mbrojtje të ambientit jetësor dhe natyror Ismailaki Sali 1.      Abdilkadri Sali

2.      Ruzhdi Hajrullahi

Komisioni për Rini dhe Sport Vadrib Ameti 1.      Ismailaki Saliu

2.      Ertan Demiri

Komisioni për Barazi Gjinore Rabie Zenuni 1.       Miradije Misimi

2.       Sueda Sejfulla

Komisioni për Bujqësi dhe Blegtori Ilas Veseli 1.       Miradije Misimi

2.       Mevlan Morina

 

Komisioni për zhvillim Ekonomik Lokal Asan Haxhiu 1.       Sumea Abazi

2.       Mevlan Morina

Komisioni Statutaro –Juridik Bejtulla Saiti 1.       Arife Kovaçi

2.       Ruzhdi Hajrullahi

Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Ilas Veseli 1.       Hanka Abdulla

2.       Sumea Selami

Komisioni për marrëdhënie Ndërnacionale dhe Nndërkonfesionale Ertan Demiri 1.       Ilas Veseli

2.       Asan Haxhiu

Komisioni për Manifestime Sueda Sejfulla 1.       Besjana Veseli

2.       Rabije Zenuni

Komisioni për Buxhet dhe Finansa Arife Kovaçi 1.       Ismailaki Sali

2.       Mevlan Morina

Komisioni për Arsim ,shkencë dhe kulturë Sumea Abazi 1.       Musa Alili

2.       Ertan Demiri

Komisioni për Mbrojtje të Konsumatorëve Bejtulla Saiti 1.       Vadrib Ahmeti

2.       Hanka Abdulla

3.       Rabie Zenuni

4.       Sumea Selami

Komisioni për Mbrojtje Sociale dhe Shëndetësore Miradije Misimi 1.       Besjana Veseli

2.       Mevlan Morina