Komisionet e këshillit

1. Komisioni kandidues i këshillit të komunës së Sarajit

Kyetar i komisionit kandidues:

 • Jahi Hoxha

Anëtar:

 • Resul Ajdini
 • Jusuf Memedi

2. Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhjeve dhe emërimeve të këshillit të komunës:

Kryetar:

 • Muhamed Elmazi

Anëtar:

 • Ajnur Bekiri
 • Xhenet Osmani
 • Sueda Sejfulla
 • Sedat Halimi

3. Komisioni për buxhet dhe finansa:

 • Xhenet Osmani

Anëtar:

 • Muhamed Elmazi
 • Sedat Halimi

4. Komisioni për zhvillim ekonomik lokal :

 • Jahi Hoxha

Anëtar:

 • Nejazi Osmani
 • Orhan Murtezani

5. Komisioni për urbanizëm, veprimari komunale, mbrojtje të ambientit jetësor dhe natyror:

Kryetar:

 • Nejazi Osmani

Anëtar:

 • Xhenet Osmani
 • Hamzifet Pajaziti

6. Komisioni për arsim, shkencë dhe kulturë

Kryetar:

 • Ruzhdije Ismaili

Anëtar:

 • Resul Ajdini
 • Sedat Halimi

7. Komisioni për rini dhe sport

Kryetar:

 • Jusuf Memedi

Anëtar:

 • Muhamed Elmazi
 • Jahi Hoxha

8. Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetësore

Kryetar:

 • Irfan Murtezani

Anëtar:

 • Resul Ajdini
 • Samet Beluri

9. Komisoni statutaro-juridik

Kryetar:

 • Drita Mustafa

Anëtar:

 • Ajnur Bekiri
 • Nejazi Osmani

10.Komisioni për manifestime

Kryetar:

 • Ajnur Bekiri

Anëtar:

 • Xhengiz Halimi
 • Muhamed Elmazi

11. Komisioni për mardhënie ndërnacionale dhe ndërkonfensionale

Kryetar:

 • Feta Fetahi

Anëtar:

 • Muhamed Elmazi
 • Xhenet Osmani

12. Komisioni për barazi gjinore

Kryetar:

 • Hava Emini

Anëtar:

 • Ruzhdije Ismaili
 • Resul Ajdini

13. Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Kryetar:

 • Sueda Sejfulla

Anëtar:

 • Hava Emini
 • Jahi Hoxha