Komisionet e këshillit të Komunës së Sarajit

KOMISIONET E KËSHILLIT TË KOMUNËS SË SARAJIT

Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetësore të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Miradije Misimi

Kontakt:

Tel: 071/934-001

Email: miradije.misim@saraj.gov.mk

Anëtar: Besjana Veseli

Kontakt:

Tel: 072/680-418

Email: besjana.veseli@saraj.gov.mk

Anëtar: Mevlan Morina

Kontakt:

Tel: 078/475-358

Email: mevlan.morina@saraj.gov.mk


Komisioni për mbrojtje të konsumatorëve të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Bejtulla Saiti

Kontakt:

Tel: 075/497-842

Email: bejtulla.saiti@saraj.gov.mk

Anëtar:Vadrib Ahmeti

Kontakt:

Tel: 070/443-072

Email: vadrib.ameti@saraj.gov.mk

Anëtar:Hanka Abdulla

Kontakt:

Tel: 070/924-763

Email: hanka.abdulla@saraj.gov.mk

Anëtar:Rabie Zenuni

Kontakt:

Tel: 071/665-541

Email: rabije.zenuni@saraj.gov.mk

Anëtar:Sumea Selami

Kontakt:

Tel: 070/805-678

Email: sumeja.selami@saraj.gov.mk


Komisioni për arsim,shkencë dhe kulturë të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Anëtar:

Kryetar: Sumea Abazi

Kontakt:

Tel: 070368396

Email: sumeja.abazi@saraj.gov.mk

Anëtar: Musa Alili

Kontakt:

Tel: 070747287

Email: musa.alili@saraj.gov.mk

Anëtar:Ertan Demiri

Kontakt:

Tel: 078/443-845

Email: ertan.demiri@saraj.gov.mk


Komisioni për buxhet dhe finansa të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Arife Kovaçi

Kontakt:

Tel/Tel: 070211458

Email: arife.kovaci@saraj.gov.mk

 Anëtar:Ismailaki Sali

Kontakt:

Tel/Tel: 071/371-113

Email: ismalaki.sali@saraj.gov.mk

Anëtar: Mevlan Morina

Kontakt:

Tel: 078/475-358

Email: mevlan.morina@saraj.gov.mk


Komisioni për  manifestime të këshillit të Komunës  së Sarajit

Anëtar:

Kryetar:Sueda Sejfula

Kontakt:

Tel: 070372663

Email: sueda.sejfulla@saraj.gov.mk

Anëtar: Besjana Veseli

Kontakt:

Tel: 072/680-418

Email: besjana.veseli@saraj.gov.mk

Anëtar:Rabije Zenuni

Kontakt:

Tel/Tel: 071/665-541

Email: rabije.zenuni@saraj.gov.mk


Komisioni për marrëdhënie ndërnacionale dhe ndërkonfesionale të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Ertan Demiri

Kontakt:

Tel: 078/443-845

Email: ertan.demiri@saraj.gov.mk

Anëtar: Ilas Veseli

Kontakt:

Tel: 072/272-426

Email: ilas.veseli@saraj.gov.mk

Anëtar: Asan Haxhiu

Kontakt:

Tel: 070/695-137

Email: asan.haxhiu@saraj.gov.mk


Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Претседател Kryetar: Ilas Veseli

Kontakt/Kontakt:

Tel/Tel: 072/272-426

Email: ilas.veseli@saraj.gov.mk

Anëtar: Hanka Abdulla

Kontakt:

Tel: 070/924-763

Email: hanka.abdulla@saraj.gov.mk

Anëtar: Sumea Selami

Kontakt:

Tel: 070/805-678

Email: sumeja.selami@saraj.gov.mk


Komisioni statutaro –juridik të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Bejtulla Saiti

Kontakt:

Tel: 075/497-842

Email: bejtulla.saiti@saraj.gov.mk

Anëtar:Arife Kovaçi

Kontakt:

Tel: 070211458

Email: arife.kovaci@saraj.gov.mk

Anëtar: Ruzhdi Hajrullahi

Kontakt:

Tel: 070/632-703

Email: ruzhdi.hajrullahi@saraj.gov.mk


Komisioni  për zhvillim ekonomik lokal  të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar:Asan Haxhiu

Kontakt:

Tel: 070/695-137

Email: asan.haxhiu@saraj.gov.mk

Anëtar: Sumea Abazi

Kontakt:

Tel: 070368396

Email: sumeja.abazi@saraj.gov.mk

Anëtar: Mevlan Morina

Kontakt:

Tel: 078/475-358

Email: mevlan.morina@saraj.gov.mk


Komisionit për bujqësi dhe blegtori të Këshillit të Komunës  së Sarajit

 

Kryetar:Ilas Veseli

Kontakt:

Tel: 072/272-426

Email: ilas.veseli@saraj.gov.mk

Anëtar: Miradije Misimi

Kontakt:

Tel: 071/934-001

Email: miradije.misim@saraj.gov.mk

Anëtar: Mevlan Morina

Kontakt:

Tel: 078/475-358

Email: mevlan.morina@saraj.gov.mk


Komisioni për barazi gjinore të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Rabie Zenuni

Kontakt:

Tel: 071/665-541

Email: rabije.zenuni@saraj.gov.mk

Anëtar: Miradije Misimi

Kontakt:

Tel: 071/934-001

Email: miradije.misim@saraj.gov.mk

Anëtar: Sueda Sejfulla

Kontakt:

Tel: 070372663

Email: sueda.sejfulla@saraj.gov.mk


Komisioni për rini dhe sport  të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Vadrib Ameti

Kontakt:

Tel: 070/443-072

Email: vadrib.ameti@saraj.gov.mk

Anëtar: Ismail-Aki Sali

Kontakt:

Tel: 071/371-113

Email: ismalaki.sali@saraj.gov.mk

Anëtar:Ertan Demiri

Kontakt:

Tel: 078/443-845

Email: ertan.demiri@saraj.gov.mk


Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale, mbrojtje të ambientit jetësor dhe natyror të Këshillit të Komunës  së Sarajit

Kryetar: Ismail-Aki Sali

Kontakt:

Tel: 071/371-113

Email: ismalaki.sali@saraj.gov.mk

Anëtar: Abdilkadri Sali

Kontakt:

Tel: 78435996

Email: abdilkadri.sali@saraj.gov.mk

Anëtar: Ruzhdi Hajrullahi

Kontakt:

Tel: 070/632-703

Email: ruzhdi.hajrullahi@saraj.gov.mk