Kompetencat e Këshillit të komunës

 

 • Sjell Statutin e komunës
 • Sjell Rregulloren e komunës
 • Sjell Program për punë të Këshillit
 • Sjellë Buxhet të komunës dhe llogari përfundimtare të Buxhetit
 • Sjell plane detale urbanistike dhe dokumentacion urbanistik për vendbanimet e komunës
 • Sjell Program për rregullim e tokës ndërtimore
 • Sjell Program për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale
 • Sjell Program për ndriçim publik dhe për rrugët servisore dhe banesore dhe rrugët në vendbanimet
 • Sjell Programe për ndërtim, rekonstruim dhe mirëmbajtje të ujësjellësve lokal
 • Jep mendim për Programin e pastërtisë publike
 • Sjell Program për rregullimin, organizimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit publik, drunjëzimin, sipërfaqet publike ujore.
 • Jep mendim gjatë themelimit të shkollave fillore
 • Delegon përfaqësues në organet e udhëheqësish të shkollave të arsimit fillor dhe në entet nga lëmi i kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe fëmijërore, arsimin parashkollor dhe mbrojtja shëndetësore, mbrojtja e gjallesave dhe bimëve dhe rregullimin e mjedisit jetësor
 • Kryen punë nga lëmi i mbrojtjes civile
 • Kryen autorizime të caktuara në pajtueshmëri me Ligjin në bazë të të mirave nga përdorimi i përgjithshëm dhe pasurive natyrore të komunës
 • Emërimi dhe shkarkimi i organeve udhëheqëse të shërbimeve publike, ente dhe ndërmarre të cilët i themelon në propozim të Kryetarit
 • Kryen mbikëqyrje dhe kontroll mbi punën e organeve dhe shërbimeve, entet dhe ndërmarrjet të cilat i themelon
 • Zgjedh dhe shkarkon Kryetar të Këshillit
 • Zgjedh dhe shkarkon Sekretar të Këshillit
 • Formon Komision për çështje të mandateve, zgjedhje dhe emërime
 • Formon Organ mbikëqyrës për kryerje të mbikëqyrjes mbi punën materiale dhe financiare të Komunës
 • Formon trupa punues të përhershëm dhe të përkohshëm
 • Formulon mirënjohje dhe shpërblime të komunës
 • Jep mendime të propozim ligjeve të cilat i takojnë komunës
 • Sjell Vendim për numrin e të punësuarve në organet drejtuese dhe administrative të Komunës dhe Vendim për themelim, organizim dhe punë në organet drejtuese dhe administrative të komunës
 • Kryen edhe punë tjera të caktuara me Ligj, Statut dhe akte tjera