Kompetencat e Këshillit të komunës

 • Sjell Statutin e Komunës;
 • Sjell Rregulloren e Këshillit;
 • Sjell programin për punë;
 • Sjell Buxhetin e Komunës dhe Llogarin vjetore të Komunës;
 • Cakton lartësin e burimeve të të ardhurave  vetanake për finansimin e Komunës, në korniza të përcaktuara Ligjore;
 • Sjell planet detale urbanistike dhe planet urbanistike për fshat si dhe planet urbanistike jashtë vendbanimeve;
 • Sjell Program  për rregullimin e tokës ndërtimore;
 • Sjell akte nga fusha e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe natyrës, zhvillimit ekonomik lokal, kulturës, sportit dhe rekreimit, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, arsimimit, mbrojtjes shëndetsore, mbrojtja kundër zjarit në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj të posaçëm ose në përputhshmëri me programin nacional;
 • Sjell Programin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rugicave dhe sjell Programin për ndriçim piblik;
 • Sjell Program për ndriçime publike;
 • Sjell Programin për ndërtimin rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellsave lokal;
 • Sjell Vendim për mirëmbajtjen e shfrytëzimin e tregjeve publike;
 • Rregullon mënyrën e pastrimin të ogjaqeve;
 • Rregullon mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike për parkim dhe mënyrën e shfrytëzimin me rëndësi lokale;
 • Lejon  Programin për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve, sipërfaqeve të gjelbërta dhe sipërfaqeve rekreative me rëndësi lokale;
 • Rregullon mirëmbajtjen e varezave si veprimtari komunale dhe funksion publik;
 • Përcakton organizimin, fushëveprimin dhe  mënyrën e kryerjes së detyrave në administratën e Komunës në propozim të Kryetarit;
 • Themelon shërbime publike dhe kryen mbikqyrjen mbi  punën e tyre;
 • Emëron anëtarët e Këshillit drejtues të shërbimit publik të cilit i themelon;
 • Aprovon Programe për punë plane finansiare për  finansimin e shërbimeve publike të cilët i themelon ;
 • Aprovon raportin për realizimin e Buxhetit dhe llogarin vjetore të Komunës si dhe raporet për realizimin e programeve vjetore të Komunës;
 • Vendos për dhënjen e lejës për kryerjen e veprimtaris publike me interes publik me rëndësi lokale në përputhshmëri  me Ligjin;
 • I aprovon raportet për punën e llogarisë vjetore të shërbimeve publike të cilat i themelon;
 • Vendos për mënyrën e pronosimit të pasuris së  Komunës ;
 • Vendos për mënyrën e kryerjes së kontrollit finansiar të Buxhetit të Komunës në përputhshmëri me Ligjin;
 • Me Vendim përcakton lartësi e taksave komunale dhe kompenzimeve;
 • Formon Komision për caktimin e vlerës  së tregut të pasuris sipas Metodologjisë së përshkruar nga ana e Qeverisë së R.M. dhe i përcakton shkallët e tatimit në  pasuri;
 • Përcakton kohën e punës për veprimtarin e artizanateve në përputhshmëri me traditat e vendit në Komunë;
 • Aprovon Planin për masat dhe aktivitetet për tejkalimin e jostabilitetit finansiar të Komunës propozuar nga  Kryetari i Komuës si i obliguar i Komunës;
 • Zgjedh personin që udhëheq me Njësinë rajonale, Njësinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Komunë, në përputhshëmri me Ligjin;
 • Shqyrton  dhe aprovon raportin vjetor në teritorin e Komunës të cilin e dorzon Ministria për Punë të Brendshme dhe Avakoti Popullor;
 • Mund të jep udhëzime për personin udhëheqës e  Njësisë Rajonale të Ministrisë të Punëve të  Mbrendshme nga fusha e sigurimit dhe sigurimit në komunikacion ;
 • Zgjedh dhe  shkarkon Kryetarin e Këshillit ;
 • Formon Komisione të përhershme dhe të përkohshme;
 • Jep mendim për propozim Ligjet që kanë të bëjnë me  Komunën;
 • Kryen emërime dhe zgjedhje nga kompetenca e sajë ;
 • Sjell dhe Vendime tjera për punë nga kompetenca e sajë;
 • Sjell Programe  për dezinfektim dhe deratizim dhe
 • Sjell Programe tjera, akte, propozime dhe kryen punë të tjera me inicijativë të Kryetarit të Komunës ose shërbimeve profesionale në Komunë;
 • Kryen edhe punë të tjera.