Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujsjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.

Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujsjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.

Rikonstruimi i rrjetit në tërësi është kryer në gjatësi prej 350m dhe gjithsej janë kyçur 25 shtëpi.

Општина Сарај во соработка со Јавното Претпријатие Водовод и Канализација ја санираше постојната водоводна мрежа во две улици во населенотобмедто Буковиќ
Извршена е целосна реконструкција на мрежата во должина од 350 метри и приклучени се вкупно 25 куќи.