? Komuna e Sarajit shënon rritje në realizimin e buxhetit, arkëtimin e tatimeve dhe taksave komunale

? Komuna e Sarajit shënon rritje në realizimin e buxhetit, arkëtimin e tatimeve dhe taksave komunale
? Nga fillimi i mandatit (në periudhen nga viti 2017 deri në vitin 2021) komuna e Sarajit ka shënuar ritje dukshëm të madhe në realizimin e buxhetit, duke pasur parasysh edhe krizën e shkaktuar nga pandemia.
Raporti i të hyrave në këtë periudhë është:
– 2017 – 78,583,972.00 den.
– 2018 – 82,979,477.00 den.
– 2019 – 89,084,904.00 den.
– 2020 – 85,116,709.00 den.
– 2021 -108,639,415.00 den.
? Gjithashtu në këtë periudhë komuna e Sarajit ka shënuar rritje në arkëtimin e Tatimeve: prej 33%, -Taksave komunale: 35% dhe – TVSH: prej 13%.
? Rritja e arkëtimit të taksave komunale dhe tatimeve në përgjithësi janë instrumenti kyç për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe hapin mundësi për realizimin e projekteve kapitale të finansuara me mjete vetanake.
-Apelojmë deri tek qytetarët që të janë më të kujdesshëm dhe të risin disciplinën ndaj pagesave të tatimit dhe taksave komunale