Me iniciativë të Komunës së Sarajit, rregullohet kanalizimi fekale në Shkollën Fillore “Bajram Shabani”, në Kondovë

Me iniciativë të Komunës së Sarajit, rregullohet kanalizimi fekale në Shkollën Fillore “Bajram Shabani”, në Kondovë

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}