Me kërkesë të komunës, qeveria miratoi vendimin që Pishina në Qendrën Rekreative të kalon nën menaxhimin e komunës së Sarajit.

Me kërkesë të komunës, qeveria miratoi vendimin që Pishina në Qendrën Rekreative të kalon nën menaxhimin e komunës së Sarajit.
Me kërkesë të komunës, qeveria miratoi vendimin që Pishina në Qendrën Rekreative të kalon nën menaxhimin e komunës së Sarajit.
Duke marrë parasysh gjendjen faktike të Pishinës së demoluar dhe objekteve afër që janë jofunksional për më shumë se 30 vite, tashmë me menaxhimin e komunës së Sarajit hapen mundësite që këtë pishinë të lënë në haresë, ta revitalizojmë dhe ta bëjmë përsëri atraksion për banorët.
Rinovimi i pishinës do të luan rol të rëndëshishëm në tërheqjen e turistëve në këtë zonë dhe dë të ndikoj dukshëm në zhvillimin ekonomik të komunës dhe bizneseve lokale.
Në përgjithësi, rivitalizimi i pishinës së vjetër mund të ofrojë përfitime të shumta, duke përfshirë rritjen e vlerave të pronës në afërsi, rritjen e të ardhurave nga taksat për komunën, zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe përfitime tjera mjedisore.