Miratohet buxheti I Komunës

Këshilli I komunës së Sarajit ka miratuar propozim-buxhetin për vitin 2014. Sipas, planifikimeve buxhetore, Komuna e Sarajit për këtë vit do të ketë një buxhet progresiv, në sferën e infrastrukturës, arsimit dhe kulturës. Për herë të parë në buxhetin e Komunës ndahen mjete finaciare edhe për funksionimin e çerdhes në Saraj.  

Buxheti I përgjithshëm  do të peshoj reth 515 milion denar. Mbi 50 për qind të mjeteve buxhetore janë planifikuar  për investime kapitale në infrastruktur edhe atë në asfaltimin e rrugëve dhe shtruarjen me pllaka te bekatonit për rrugët lokale, kanalizim fekal, sisteme të ujsjellsve, ndërtimin e objektit të Komunës dhe Sheshin e “Flamurit”, në Saraj.  

 

Gjith ashtu edhe  300 milion denar bllok dotacione, prej të cilave 197 milion denar  për shkollat fillore,  kurse 3 milion denarë janë planifikuar  këtë vitë për herë të parë për çerdhen. 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}