Ndërmarja pubike komunale – Saraj

Ndërmarja Komunale në aktin e saj e formoi Këshilli i Komunës së Sarajit. Ndërmarja me Vendimin e Këshillit të Komunës Sarajit nr. 07-519/6 prej 11.12.2000 është organizuar si Ndërmarje Publike për Veprimtari Komunale cila me Aktvëndimin nr. 2567/1  është e regjistruar në Gjygjin Themelor – Shkup.

Selia e Ndërmarjes Komunale ëshë në vendbanimin Saraj adresa: Qendra Reaktive Saraj pa numër. Për ndryshim të firmës dhe selisë vendos këshilli drejtues i ndërmarjes me pëlqim paraprak të themeluesit.

Në kuadër të kompetencave të saj, Ndërmarjen e paraqet dhe e përfaqëson Drejtori i Ndëmarjes.

Organet e ndërmarjes komunale janë:

 • Këshilli drejtues;
 • Këshilli për kontrolë të punës material-finasiare dhe
 • Drejtori

Ndërmarja Komunale në suaza të veprimtaris së vetë i kryen këto detyra:

 • Largimi e mbeturinave dhe plehërave, aktivitete sanitare dhe tjera.
 • Pastrimi i sipërfaqeve publike në vendbanime
 • Largimi i deponive dhe përpunimi i mbeturinave
 • Rregullimi dhe mirëmbatja e parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbruara dhe sipërfaqeve rekreative,
 • Prodhimi dhe distribuim të ujit;
  – mbledhja, ripastrimi dhe distribuimi i ujrave të papastër
  – transport të udhëtarëve në komunikacionin tjetër tokësor;
  – aktivitete tjera afariste, të papërmendura në vend tjetër
  – shërbimi për varim dhe aktivitete tjera përcjellëse;
  – rregullimi i rrugicave dhe rrugëve

 

 • Aktivitete tjera shërbyese të pa përmendur
  – Përpunimi dhe dërgimi i ujrave teknoligjike;
  – Mirëmbatja e ndricimit publik;
  – Dërgimi dhe lëshimi i ujrave atmosferike ;
  – Mirëbatja dhe shfrytëzimi i hapsirave publike për parkim;
  – Mirëmbatja dhe shfrytëzimi i tregjeve me shumic dhe pakic;
  – Mirëmbatja e orendime komunale;
  – Mirëmbatja e rrjetit të ujësjellësit;
  – Menjanimi dhe rruatja e automjeteve jorregullisht të parkuara;
  – Eradikcioni i kafshëve endacake, zbukurimi i vendbanimeve;
  – Mirëmbatja e nyjeve publike sanitare, dezinfektimi, deratizimi etj.