ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

За јавен увид

По предлог УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ за изградба на ниско напонски 0.4 кВ подземен кабелски вод за напојување на Базна станица за мобилна телефонија со телекомуникациски објект СК05463 Арнакија на КП 1154/1, КП 1153, КП 469 КО Семениште и КП 1023 КО Арнакија, ВО ОПШТИНА САРАЈ,

Превземи урбанистички проектПревземи известување