Përfundon bekatonizimi i një rrugice në vendbanimin Vorcë,Sipërfaqe prej 310 m.

Përfundon bekatonizimi i një rrugice në vendbanimin Vorcë,Sipërfaqe prej 310 m.

Бекатонизирана една улица во населеното место Дворце

Површина од 310 m2