PREZENTIM PUBLIK

PREZENTIM PUBLIK

Raportit të Vlerësimit Strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor për PUJVB për Qendrën Sportiverekreative Treska, v.q Livadhe, KK Gllumovë dhe KK Shishovë, Komuna Saraj.
Konsultimi me publikun do të mbahet më datën 11.11.2019, duke filluar nga ora 10:00, në sallën e Këshillit të Komunës Saraj. Raporti i Vlerësimit Strategjik të Mjedisit jetësor është i eksponuar për shqyrtim publik në veb faqen e internetit të komunës së Saraj “https://saraj.gov.mk/ “ nga 16.10.2019 deri më 16.11.2019.
Publiku i interesuar, qytetarët dhe personat juridikë mund të marrin pjesë në konsultimin publik, dhe brenda 30 ditëve nga shpalljes së Raportit të Vlerësimit Slrategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor në veb faqen do të mund të paraqesin mendime, vërejtje dhe
sugjerime e tyre, me postë ose nëpërmjet arkivit të Komunës Saraj në adresën vijuese: Rr.l Saraj nr.36, lOOO Shkup.