Pyetësor për përgatitjen e një PLVMJ (Plan Lokal të Veprimit për Mjedis Jetësor) për Komunën e Sarajit

Pyetësor për përgatitjen e një PLVMJ (Plan Lokal të Veprimit për Mjedis Jetësor) për Komunën e Sarajit

Për përgatitjen e një PLVMJ (Plan Lokal të Veprimit për Mjedis Jetësor) për Komunën e Sarajit, për periudhën 2024-2030, u përgatit një pyetësor anketues për të shqyrtuar mendimin e publikut dhe për të hartuar problemet mjedisore që kanë përparësi (prioritet).

Ju lusim të përkushtoni pak nga koha juaj e çmuar dhe të plotësoni këtë pyetësor.

https://forms.office.com/e/06QcSJfDW3