RAPORT Për shpërndarjen e mjeteve financiare për zhvillimin dhe avancimin e aktiviteteve kulturore, sportive dhe të tjera për vitin 2023

RAPORT Për shpërndarjen e mjeteve financiare për zhvillimin dhe avancimin e aktiviteteve kulturore, sportive dhe të tjera për vitin 2023

Komuna e Sarajit, konform mjeteve të planifikuara në Buxhetin e vitit 2023, Programës për aktivitete dhe manifestime të Komunës së Sarajit për vitin 2023 nr. 0901-589/1 të datës 26.12.2022, dhe Thirjes publike nr. 0801-446/3 të datës 01.03.2023, shpall RAPORT për numrin e përgjithshëm të organizatave, shoqatave, fondacioneve dhe klubeve sportive, si dhe shumën e shfrytëzuar për realizimin e aktiviteve programore, dhe atë:

Nga gjithsejt 33 (tridhjetëetre) kërkesa të parashtruara sipas Thirjes publike nr.0801-446/3 të datës 01.03.2023, të pranuara respektivisht janë ndarë mjete financiare për gjithsejt 27 (njëzeteshtatë) organizata, shoqata, fondacione, klube sportive dhe persona fizik, ndërsa 6 (gjashtë) kërkesa janë refuzuar për shkak të mungesës së mjeteve të parapara në Buxhetin e vitit 2023 dhe Programën për aktivitete dhe manifestime të Komunës së Sarajit për vitin 2023.

Табела 1/ Tabela 1 Прифатени барања/ kërkesa të miratuara;                                                         

Nr.

rend

Име на организација, фондација, здружение или спортски клуб

Emri i organizatës, fondacionit, shoqatës ose klubit sportiv

Износ на доделени средства

Shuma e mjeteve tw shpwrndara

1. Асоцијација на фолклорни ансамбли и друштва на Албанците во република Северна Македонија- Скопје

Asociacioni i Ansambleve folklorike të shoqërive Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut- Shkup

100.000,00
2. Здружение на клубови на лекување алколичари на Република Македонија-ЗКЛА

Shoqata e klubeve të alkoolistëve të trajtuar të Republikës së Maqedonisë

120.000,00
3. Здружение за општествен развој и демократија HBO Пулсот на Демократија

Shoqata për zhvillim social dhe demokraci ,,Pulsi i Demokracisë,,

100.000,00
4. Ивалидско здружение на труд Сарај

Shoqata invalidore e punës Saraj

100.000,00
5. КУД Ринија Свиларе

SHKA Rinia Svillare

60.000,00
6. КУД Дуфла Рашче

ShKA Duflla Raçe

250.000,00
7. Здружение за еколошки културен центар Хоризонт

Shoqëri kulturore ekologjike Horizont

100.000,00
8. Исламски Младински Форум

Forumi rinor islam

120.000,00
9. Здружение на ансамблот на изворни песни и игри

Shoqata e ansamblit,,Vallja e Dervenit,,

60.000,00
10. Здружение на пензионерите Сарај-Скопје

Shoqata e Pensionostëve Saraj-SHKUP

100.000,00
11. Здружение за Одржлив Развој Скопје

Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm ARS PUBLIKA Shkup

120.000,00
12. KУД Шќипоња

SHKA- Shqiponja

250.000,00
13. Куд Дрита е Дервенит

SHKA Drita e Dervenit

250.000,00
14. Чекор по Чекор

Step by step

50.000,00
15. Пад Дарданиа -2021

SHBA Dardania -2021

90.000,00
16. Канита Сума-Кондово

Kanita Suma-Kondovë

70.000,00
17. Јасир Хоџа

Jasir Hoxha

140.000,00
18. Фудбалско школо Сарај

Shkolla e futboolit Saraj

100.000,00
19. Aтлетски клуб Лириа

Klubi Atletik Liria

 
20. Кајак Кани Клуб Илинден

Klubi i Kajakut Ilinden

120.000,00
21. Фудбалски клуб Риниа

Klubi i futbollit Rinia

250.000,00
22. Фудбалски клуб Беса

Klubi i futbollit Besa

100.000,00
23. Здружение боречки клуб Шампион Сарај

Shoqata e klubit të mundjes Shampion Saraj

210.000,00
24. Фудбалски клуб Башкими

Klubi i futbollit Bashkimi

100.000,00
25. Aрза Заими-Глумовo

Arza Zaimi-Gllumovë

20.000,00

 

26. Фудбалски клуб Шишево

Klubi i futbollit KF Shishovë

120.000,00
27. Фудбалско школо Сарај Старс

Shkolla e futboolit Saraj Stars

100.000,00
   
     

 

Табела 2/ Tabela 2 Одбиени барања/ kërkesa të refuzuara              

Nr. Име на  организации, здруженија, фондации и спортски клубови и физички лица
1. АБЦ ПОЕТИКЕ – Скопје

ABC POETIKE -Shkup

2. Културно Уметничко друштво ЛИЛАН –Скопје

Shoqata kulturo artistike LILAN-Shkup

3. ЕКО ВИТА АРТ- Скопје

EKO VITA ART – Shkup

4. Центар САВАНТ- Скопје

Qendra SAVANT -Shkup

5. Фор Селект- Скопје

For Selekt – Shkup

6. Фор Селект-  Скопје

For Selekt -Shkup

 

Напомена, Согласно член 49 став (5) од Законот за zdru`enija i fondacii (Sl.Vesnik na R.M br.52/10, 135/11, 55/16239/22) ,, Организациите кои добиле средства од ставот (1) на овој член доставуваат деловен и финансиски извештај до Општина Сарај,,.

Paralajmërim, Në pajtim me nenin 49 paragrafi (5) të Ligjit për shoqata dhe fondacione ( Gazeta Zyrtare e R.M-së nr. 52/10, 135/11, 55/16 dhe 239/22) ,, Organizatat që kanë marrë mjete nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtrojnë raport pune dhe financiar deri te Komuna e Sarajit,,.