ИЗВЕШТАЈ за распределба на финансиски средства за развој и унапредување на спортските, културните и другите активности за 2023 година

ИЗВЕШТАЈ за распределба на финансиски средства за развој и унапредување на спортските, културните и другите активности за 2023 година

Општина Сарај, согласно планираните средства во Буџетот за 2023 година, Програмата за активности и манифетстации на Општина Сарај за 2023 година бр.0901-589/1 од 26.12.2022 година, и Јавниот повик бр. 0801-446/3  од 01.03.2023 година, објавува ИЗВЕШТАЈ за вкупниот број на организации, здруженија, фондации и спортски клубови, како и износот на доделените средства за реализирање на програмските активности, и тоа;

Од вкупно 33 (триесетитри) поднесени барања по јавниот повик бр. 0801-446/3  од 01.03.2023 година, прифатени односно доделени се средства на вкупно 27 (дваесетиседум) организации, здруженија, фондации спортски клубови и физички лица, додека 6 (шест) барања се одбиени поради недостиг на веќе предвидените средства во Буџетот за 2023 година и Програмата за активности и манифетстации на Општина Сарај за 2023 година.

Табела 1/ Tabela 1 Прифатени барања/ kërkesa të miratuara;                                                         

Nr.

rend

Име на организација, фондација, здружение или спортски клуб

Emri i organizatës, fondacionit, shoqatës ose klubit sportiv

Износ на доделени средства

Shuma e mjeteve tw shpwrndara

1. Асоцијација на фолклорни ансамбли и друштва на Албанците во република Северна Македонија- Скопје

Asociacioni i Ansambleve folklorike të shoqërive Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut- Shkup

100.000,00
2. Здружение на клубови на лекување алколичари на Република Македонија-ЗКЛА

Shoqata e klubeve të alkoolistëve të trajtuar të Republikës së Maqedonisë

120.000,00
3. Здружение за општествен развој и демократија HBO Пулсот на Демократија

Shoqata për zhvillim social dhe demokraci ,,Pulsi i Demokracisë,,

100.000,00
4. Ивалидско здружение на труд Сарај

Shoqata invalidore e punës Saraj

100.000,00
5. КУД Ринија Свиларе

SHKA Rinia Svillare

60.000,00
6. КУД Дуфла Рашче

ShKA Duflla Raçe

250.000,00
7. Здружение за еколошки културен центар Хоризонт

Shoqëri kulturore ekologjike Horizont

100.000,00
8. Исламски Младински Форум

Forumi rinor islam

120.000,00
9. Здружение на ансамблот на изворни песни и игри

Shoqata e ansamblit,,Vallja e Dervenit,,

60.000,00
10. Здружение на пензионерите Сарај-Скопје

Shoqata e Pensionostëve Saraj-SHKUP

100.000,00
11. Здружение за Одржлив Развој Скопје

Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm ARS PUBLIKA Shkup

120.000,00
12. KУД Шќипоња

SHKA- Shqiponja

250.000,00
13. Куд Дрита е Дервенит

SHKA Drita e Dervenit

250.000,00
14. Чекор по Чекор

Step by step

50.000,00
15. Пад Дарданиа -2021

SHBA Dardania -2021

90.000,00
16. Канита Сума-Кондово

Kanita Suma-Kondovë

70.000,00
17. Јасир Хоџа

Jasir Hoxha

140.000,00
18. Фудбалско школо Сарај

Shkolla e futboolit Saraj

100.000,00
19. Aтлетски клуб Лириа

Klubi Atletik Liria

 
20. Кајак Кани Клуб Илинден

Klubi i Kajakut Ilinden

120.000,00
21. Фудбалски клуб Риниа

Klubi i futbollit Rinia

250.000,00
22. Фудбалски клуб Беса

Klubi i futbollit Besa

100.000,00
23. Здружение боречки клуб Шампион Сарај

Shoqata e klubit të mundjes Shampion Saraj

210.000,00
24. Фудбалски клуб Башкими

Klubi i futbollit Bashkimi

100.000,00
25. Aрза Заими-Глумовo

Arza Zaimi-Gllumovë

20.000,00

 

26. Фудбалски клуб Шишево

Klubi i futbollit KF Shishovë

120.000,00
27. Фудбалско школо Сарај Старс

Shkolla e futboolit Saraj Stars

100.000,00

 

Табела 2/ Tabela 2 Одбиени барања/ kërkesa të refuzuara              

Nr. Име на  организации, здруженија, фондации и спортски клубови и физички лица
1. АБЦ ПОЕТИКЕ – Скопје

ABC POETIKE -Shkup

2. Културно Уметничко друштво ЛИЛАН –Скопје

Shoqata kulturo artistike LILAN-Shkup

3. ЕКО ВИТА АРТ- Скопје

EKO VITA ART – Shkup

4. Центар САВАНТ- Скопје

Qendra SAVANT -Shkup

5. Фор Селект- Скопје

For Selekt – Shkup

6. Фор Селект-  Скопје

For Selekt -Shkup

 

Напомена, Согласно член 49 став (5) од Законот за zdru`enija i fondacii (Sl.Vesnik na R.M br.52/10, 135/11, 55/16239/22) ,, Организациите кои добиле средства од ставот (1) на овој член доставуваат деловен и финансиски извештај до Општина Сарај,,.

Paralajmërim, Në pajtim me nenin 49 paragrafi (5) të Ligjit për shoqata dhe fondacione ( Gazeta Zyrtare e R.M-së nr. 52/10, 135/11, 55/16 dhe 239/22) ,, Organizatat që kanë marrë mjete nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtrojnë raport pune dhe financiar deri te Komuna e Sarajit,,.