Revizioni Urbanistik për Komunën e Sarajit

Revizioni Urbanistik për Komunën e Sarajit

Revizioni Urbanistik është dokument me të cilin komuna do të ketë të dhëna të integruara në shumë sfera. Procesi i përgatitjes së dokumentit u realizua në disa segmente në periudhën  Qershor – Shtator të vitit 2020. Me zgjedhjen e Komunës së Sarajit si një nga komunat e cila mund të shfrytëzoj kredi nga Banka botërore nëpërmjet MSIP2 në vitin 2020 dhe nga realizimi i suksesshëm i projektit “Adaptim me mbindërtim i objektit të komunës”. Komuna e Sarajit në përputhje me politikat e Bankës Botërore, mori të drejtën e përdorimit të një granti në shumë prej 27% të vlerës së kredisë së përdorur për realizimin e projektit të lartpërmendur.

 

https://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2020/Revizioni urbanistik – AL.pdf