Shëndetsia

MBROJTJA SHËNDETËSORE:

Ambulanca private: Saraj, Gllumovë,Bukoviq, Kondovë, Radush, Llaskarcë,Ambulanca në Gllumovë, Bukoviq,Svillarë, Rashçe, Bojanë.