Sot u mbajt mbledhja e 14-të e këshillit të Komunës së Sarajit

Sot u mbajt mbledhja e 14-të e këshillit të Komunës së Sarajit
Sot u mbajt mbledhja e 14-të e këshillit të Komunës së Sarajit
Në këtë mbledhje u miratuan gjithësej 11 pika
1.Propozim – Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2022.
2.Popozim- Raporti Vjetor i Komunës së Sarajit për vitin 2022.
3.Propozim Llogaria përfundimtare e NPK-Saraj, për vitin 2022.
4.Propozim – Llogaria përfundimtare e NP “AKCIOS” për vitin 2022.
5.Propozim – Llogarit përfundimtare të shkollave fillore dhe çerdhes për fëmijëve për vitin 2022.
a). Propozim – Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Dituria,, – f.Saraj për
vitin 2022
b). Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Bajram Shabani,, –
f.Kondovë për vitin 2022
c). Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Sami Frasheri,, –
f.Gllumovë për vitin 2022
ç). Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Emin Duraku,, –
f.Bukoviq për vitin 2022
d). Propozim -Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Ibe Palikuqa,, – f.Bojanë
për vitin 2022
dh). Propozim -Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Drita,, – f.Rashçe për
vitin 2022
e). Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Faik Konica,, –
f.Radushë për vitin 2022
ë). Propozim -Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Bedri Tairi,, – f.Svillarë
e poshtme për vitin 2022
f).Propozim -Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Sh.f. ,,Përparimi,, –
f.Krushopek për vitin 2022
g). Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Çerdhes për fëmijë ,,Filizi,, –
Saraj për vitin 2022
6.Propozim-Vendim për ndryshimin e Planit Vjetor për punësime në Komunën e Sarajit për vitin
2023.
7.Propozim -Vendim për bashkëfinansimin e Propozim projektit për rikonstruim të sistemit për
nxemje në Sh.F.,, Bajram Shabani ,, – Kondovë.
8. Propozim – Vendim për shkarkimin dhe emërimin e përfaqësuesit të komunës së Sarajit në
Këshillin e shkollës në SHFK ,,Bedri Tairi,, – f.Sullare e Poshtme.
9.Propozim – Vendim për shkarkimin dhe emërimin e përfaqësuesit të komunës së Sarajit në
Këshillin e shkollës në SHFK ,,Bajram Shabani,, – f.Kondovë.
10.Propozim – Vendim për shkarkimin dhe emërimin e përfaqësuesit të komunës së Sarajit në
Këshillin e shkollës në SHFK ,,Dituria,, – f.Saraj.
11.Propozim – Vendim për shkarkimin dhe emërimin e përfaqësuesit të komunës së Sarajit në
Këshillin e shkollës në SHFK ,,Drita,, – f.Rashçe.
Gjithashtu patëm nderin që në këtë mbledhje të kemi mysafir Oficeren nga OSBE-ja për Monitorim në Shkup, z.Nestani Kapanadze