Денеска се одржа 14-та седница на советот на општина Сарај

Денеска се одржа 14-та седница на советот на општина Сарај
Денеска се одржа 14-та седница на советот на општина Сарај
На овој состанок беа одобрени вкупно 11 точки
1. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Сарај за 2022 година.
2. Попозим – Годишен извештај на Општина Сарај за 2022 година.
3. Предлог Завршна сметка на НПК-Сарај, за 2022 година.
4. Предлог – Завршна сметка на НП „АКЦИОС“ за 2022 година.
5. Предлог – Завршни сметки на основни училишта и дневни центри за деца за 2022 година.
а). Предлог – Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Знаење,, – ф.Сарај за
2022 година
б). Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Бајрам Шабани,,-
ѓ Кондове за 2022 година
в). Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,, Сами Фрашери,, –
ѓ.Глумово за 2022 година
ч). Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,, Емин Дураку,, –
ѓ.Буковиќ за 2022 година
г). Предлог – Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Ибе Паликуќа,, – село Бојане
за 2022 година
гх). Предлог – Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Светло,, – ф.Рашче за
2022 година
д). Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Фаик Коница,,-
ѓ.Радуше за 2022 година
д). Предлог – Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Бедри Таири,, – село Свилара
дното за 2022 година
ѓ).Предлог – Заклучок за одобрување на завршна сметка на Ш.ф. ,,Прогрес,, –
ѓ.Крушопек за 2022 година
е). Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Детскиот јасли „Филизи“ –
Сарај за 2022 година
6. Предлог – Одлука за измена на Годишниот план за вработување во општина Сарај за год.
2023 година.
7. Предлог – Одлука за кофинансирање на Предлог-проект за реконструкција на системот за
парно во Ш.Ф.,, Бајрам Шабани,, – Кондове.
8. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник на општина Сарај во.
Училишниот совет во ШФК,, Бедри Таири,, – ф.Суларе е Поштеме.
9. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник на општина Сарај во.
Училишниот совет во ШФК,,Бајрам Шабани,, – с.Кондово.
10. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник на општина Сарај во.
Училишниот совет во ШФК „Знаење
“ – ф.Сарај.
11. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник на општина Сарај во.
Училишниот совет во ШФК,,Дрита,, – село Рашче.
На овoj сoстанок ја имавме честа да го имаме и мониторинг офицерката на ОБСЕ во Скопје, г-ѓа Нестани Капанадзе.