Tema e Puntorisë nga GEF

Tema e Puntorisë nga GEF
Në hapësirat e Komunës së Sarajit u mbajt Tema e Puntorisë nga GEF që ka të bëje me promovimin e menaxhimit të qëndrueshëm me token përmes forcimit të kornizave juridike dhe institucionale, ndërtim të kapaciteteve dhe ripërtrirja e zonave pyjore më të lënduara.
Në ketë panel moren pjesë : Administrata Komunale , Penzionerët , OJQ , Sektori i Biznesit , Bujqit ,Drejtor të shkollave fillore dhe Punëtor të arsimit.