Thirje për debat publik/video konsultim në lidhje me “Përmirësimin e rrugës lokale nga fshati Sfillare e Poshtme në Sfillare të Epërme”,

Thirje për debat publik/video konsultim në lidhje me “Përmirësimin e rrugës lokale nga fshati Sfillare e Poshtme në Sfillare të Epërme”,

Në kuadër të “Projektit për lidhjen e rrugëve lokale në RSM” i cili zbatohet nga Njësia për Implementimin e Projektit në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve me mbështetje financiare nga Banka Botërore, dhe me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës rrugore lokale, Komuna e Sarajit aplikoi me Projekti për “Përmirësimi i rrugës lokale nga fshati Svillare e Poshtme  deri në Svillare të Epërme, Komuna e Sarajit.

Në përputhje me Kornizën e Aspekteve Mjedisore dhe Sociale të përgatitur në bazë të kërkesave të Bankës Botërore, është përgatitur një dokument “Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Aspekteve Sociale”, i cili analizon ndikimet mjedisore dhe aspektet sociale që do të dalin nga aktivitetet e planifikuara të projektit.

Dokumenti “Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Aspekteve Sociale” do të bëhet publik në faqet zyrtare të internetit të:
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve (http://www.mtc.gov.mk) dhe në vazhdim
Komuna Saraj (Komuna Saraj) me 11.01.2022.

Plani i menaxhimit të mjedisit dhe aspektet socialeFormular për parashtrimin e komenteveNJOFTIM për disponueshmërinë e dokumenteve Plani i menaxhimit mjedisor dhe aspektet socialeRendi i ditës

Ju mund të paraqisni komentet tuaja brenda 14 ditëve nga postimi i dokumentit në faqen e internetit.