Thirje per paraqitje te ofertave (PPP) Republika e Maqedonise së Veriut Projekti i dytë per Permirsimin e Kushteve Komunale (MSIP2) MSIP2-NCB-20-20

Thirje per paraqitje te ofertave (PPP) Republika e Maqedonise së Veriut Projekti i dytë per Permirsimin e Kushteve Komunale (MSIP2) MSIP2-NCB-20-20

Thirje per paraqitje te ofertave (PPP) Republika e Maqedonise së Veriut
Projekti i dytë per Permirsimin e Kushteve Komunale (MSIP2)
MSIP2-NCB-2020

 1. Kjo thirje per paraqitje te ofertave per kete projekt eshte publikuar ne revisten e UN Development Buisnness me Nr.767 nga 31 janari I vitit 2010 ( ne format te shtypur) dhe eshte publikuar edhe ne forme elektronike me 6 janar te viti 2010.
 2. Republika e Maqedonise së Veriut ka fituar kredi  nga Banka Ndërkombëtare për zhvillim të (IBRD) për implementim të Projektit  për përmisimin e shërbimeve komunale (MSIP) dhe për qëllim ka që një pjes të mjeteve të fituara  nga kjo kredi ti shfrytëzoj për pages nga kontrata për Adaptim me mbindërtim të objektit të Komunës së Sarajit.
 3. Komuna e Sarajit ju ben thnirje ofertuesve te kualifikuar dhe kompetent të japin oferta për punë të ndërtimit  të cilat kan të kyçura për Adaptim me mbindërtim të O jektit të Komunës së Sarajit.
 4. Paraqitja e ofertave do te realizohet ne baze te procedurave te konkurimit nacional, ashtu sic eshte specifukiar nga Rekomandimet e Bankes Boterore: Furnizime te fituara nga IBRD huamarja dhe IDA Kredit, ( nga januari 2011), dhe eshte e hapur per te gjithe ofertuesit te kualifikuar nga shtetet ashtu sic eshte e definuar ne dokumentacionin e tenderimit .
 5. Ofeertuesit e interesuar mund te marin informata shtese: nga Komuna e Sarajit dhe te bejn në adresen e potencuar nga ora 08:30 deri 16:30.
  Аdresa: rr.1,nr 36 – Сарај.
  Qyteti: Shkup
  Numri postar: 1000
  Shteti: Republika e Maqedonis së Veriut
  Telefon: 02/2057 990
  Faks: +389 2/2057 996
  Posta elektronike: sefi.shabani@saraj.gov.mk
 1. Ofertuesit e inreresuar mund qe ta blejne dokumentacionin e tenderimit nga paraqitja ne formen e shkruar te aplikimit ne adresen e paraqitur me poshte dhe pasi që të bëjn pagesën e taksës së pa kthyeshme nga 3.000.00 denar. Metoda e pageses do te behet ne baze PP50 formular , ne llogarin vijuese

  Për pagesen ne MKD
  Banka Popullore e Republikes se Maqedonise se Veriut
  Numri I xhirollogarise-100000000063095
  Llogaria e paguar – 781014116563013

 2. Ofertat duhet te paraqiten ne adresen e me poshtme deri më datë 28/02/2020, 12:00. Forma elektronike e dorzimit të ofertave nuk është e lejuar. Ofertat që do të vin me vones nuk do të refuzohen. Ofertat do te happen ne prani te perfaqesuesve te ofertuesve te cilet do te vendosin te marin pjese ne adresen e me poshtme 28/02/2020, 12:15.
 3. Të gjitha ofertat duhet të kenë të bashkangjitur Garancion Bankar prej 400,000,00
 4. Аdresa: rr.1,nr 36 – Saraj.
  Qyteti: Shkup
  Numri postës: 1000
  Shteti: Republika e Maqedonis së Veriut