Јавен повик за формирање на Иницијативен Совет

Јавен повик за формирање на Иницијативен Совет

Општина објавува јавен повик за формирање на Иницијативен Совет врз основа на член 16 од Законот за младинско учество и младински политики.

Иницијативен совет е неформална група која ја има за цел да ги консултира младите и да ги застапува нивните интереси при формирањето на Локалниот Младински Совет. Бројот на членовите на иницијативниот совет се состои од 5 (пет) члена и само тие членови имаат улога да го формираат Локалното Младинско Собрание. За нивниот избор е задолжена општината, а нејзината работа ја кординира и помага службениот за млади во општината.

Улога и задачи на иницијативен совет:

-Подршка на општината при креирање или разгледување на акти и одлуки со кои се регулира формирањето и функционирањето на Локалниот Младински Совет.

-Распишување на свикување на локално конститутивно собрание на млади согласно статутот на општината, по принципот на јавност и транспарентност.

-Соработка на општината при организирање и одржување на конституивното и локалното собрание на младинското собрание.

Иницијативниот совет може да вклучува младински организации, младински форуми на политички партии, студентски организации и други форми кои функционираат во општина Сарај и сакаат да учествуваат во формирањето на Иницијативе Совет.

 

Задолжителни документи:

-Годишна програма за работа (се однесува на младински организации, младински форуми)

-Извештај за активност со млади во текот на минатата година (се однесува на младински организации, младински форуми)

-Кратко мотивационо писмо

Рокот на пријавување е пет (5) дена, почнувајњи од денот на објавувањето.

 

Начин на аплицирање :Да се достават до архивата на општина Сарај со назнака Апликација за членство во Иницијативен совет на Локален Младински Совет

Емаил: info@saraj.gov.mk  

Адреса: Ул.1 , бр.36 – Сарај – Скопје