Thirje publike për krijimin e këshillit rinor lokal

Thirje publike për krijimin e këshillit rinor lokal

Këshilli Inicues për krijimin e këshillit rinor lokal në komunën e Sarajit shpall thirje publike për antarësimin në kuvendin lokal të të rinjve.

Thirja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, organizatat për të rinjë, forumet rinore të partive politike, organizatat e nxënësve dhe studentëve dhe forma tjera të organizimit të  të rinjëve që do ti plotësojne kriteret e mëposhtme:

-Te kenë aktivitete në territorin e komunës së Sarajit

-Te jenë themeluar dhe aktive të paktën një vite para hapjes së kesaj thirje

-Delegatët dhe zv. Delegatët duhet të jene banorë të komunes së Sarajit dhe të moshes prej 15 deri 29 vjec.

Aplikimi: Të gjitha orgaznizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret duhet ti dërgojnë dokumentet e meposhtme në email  info@saraj.gov.mk  ose ti dorëzoje ato në arkivin e komunës së Sarajit me shënimin “ Aplikim për antarësimin në kuvendin e këshillit rinor”

Dokumentet e detyrueshme:

-Leter motivuese për pjesmarrje në kuvendin lokal të të rinjëve por jo më shumë se 1 faqe.

-Raport vjetor për punë të vitit paraprak, i cili konfirmon se organizata ka qenë aktive gjatë vitit të kaluar me aktivitete te realizuara në komunen e Sarajit.

Afati i fundit për aplikim është  prej 02.06.2022 (data) deri 09.06.2022

Aplikimet do të shqyrtohen nga ana e këshillit inicues për krijimin e kuvendit lokal të të rinjëve me qëllim që të zgjidhet këshilli rinor lokal në komunën e Sarajit.