Vendbanimet

Ne Komunën Saraj ka gjithsej 24 vendbanime:

 1. Saraj
 2. Lubin
 3. Llokë
 4. Krushopek
 5. Gërçec
 6. Shishovë
 7. Gllumovë
 8. Matkë
 9. Arnaqi e Epërme
 10. Arnaqi e Poshtme
 11. Semenisht
 12. Çajlanë
 13. Bukoviq
 14. Paniçar
 15. Rahoviç
 16. Llaskarcë
 17. Bojanë
 18. Kondovë
 19. Sfillare e Poshtme
 20. Sfillare e Epërme
 21. Radushë
 22. Vorcë
 23. Rashçe
 24. Kopanicë