VENDIM PËR ZGJEDHJEN E (1) REALIZUESI – KANDIDAT PËR NËPUNËS ADMINISTRATIV