Совет на општина Сарај

 1. Решат Рамадани – ДУИ
 2. Мухамет Елмази – ДУИ
 3. Ајнур Бекири – ДУИ
 4. Ресул Ајдини – ДУИ
 5. Ирфан Муртезани – ДУИ
 6. Руждије Исмаили – ДУИ
 7. Суеда Сејфула – ДУИ
 8. Јахи Хоџа – ДУИ
 9. Џејнет Османи – ДУИ
 10. Нејази Османи – ДУИ
 11. Орхан Муртезани – БЕСА
 12. Седат Халими – БЕСА
 13. Хава Емини – БЕСА
 14. Фетах Фетахи – БЕСА
 15. Самет Белури – АА
 16. Дрита Мустафа – АА
 17. Џенгиз Халили – АА
 18. Хамзифет Пајазити – АА
 19. Јусуф Мемеди – АА